Thông báo về việc gia hạn thời gian nộp hồ sơ đăng ký tham dự đấu giá cung ứng dịch vụ nhà giữ xe tại TTYT Vĩnh Lợi năm 2023

Thông báo về việc tổ chức đấu giá cung ứng dịch vụ nhà giữ xe tại TTYT Vĩnh Lợi năm 2023

Công bố Logo và Slogan Trung tâm Y tế huyện Vĩnh Lợi

Thông báo

Đánh giá hiệu quả ứng dụng Đề tài nghiên cứu khoa học đã được công nhận tại Trung tâm và các đơn vị khác

Kết quả cải tiến chất lượng bệnh viện của các khoa/phòng

Báo cáo kết quả khảo sát hài lòng bệnh nhân và người nhà bệnh nhân

Kế hoạch cải tiến chât lượng bệnh viện năm 2020

Thông báo về việc cài đặt ứng dụng Bluezone trên điện thoại thông minh

Thông báo lịch tiêm chủng thường xuyên tại trạm y tế xã, thị trấn huyện Vĩnh Lợi từ tháng 8 năm 2019